جزییات دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی سال ۹۸

جزییات دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی در سال ۹۸

جزییات دیه اعضای بدن در تصادفات رانندگی در سال ۹۸

برای دیدن مقدار دیه هر یک از اعضای بدن کلیک کنید

دیه کامل در ماههای عادی در سال ١٣٩٨: 270/000/000 تومان

یک ده هزارم: 27/000 تومان
یک هزارم: 270/000
یک دهم درصد: 270/000

دو دهم درصد: 540/000

سه دهم درصد: 810/000

چهار دهم درصد: 1/080/000

پنج دهم درصد یا نیم درصد: 1/350/000

شش دهم درصد: 1/620/000

هفت دهم درصد: 1/890/000

هشت دهم درصد: 2/160/000

نه دهم درصد: 2/430/000

یک صدم دیه: 2/700/000

دو درصد دیه: 5/400/000

سه درصد دیه: 8/100/000

چهار درصد دیه: 10/800/000

پنج درصد دیه: 13/500/000

شش درصد دیه: 16/200/000

هفت درصد دیه: 18/900/000

هشت درصد دیه: 21/600/000

نه درصد دیه: 24/300/000

ده درصد یا یک دهم دیه: 27/000/000

دو دهم دیه: 54/000/000

سه دهم دیه: 81/000/000

چهار دهم دیه: 108/000/000

پنج دهم دیه یا نصف دیه: 135/000/000

شش دهم دیه: 162/000/000

هفت دهم دیه: 189/000/000

هشت دهم دیه: 216/000/000

نه دهم دیه: 243/000/000

ثلث دیه: 90/000/000

ربع دیه: 67/500/000

خمس دیه: 54/000/000

دیه کامل در ماههای حرام: 360/000/000

ماههای حرام:

١- رجب (28 اسفند 96 الی28 فروردین 97)٢- ذی القعده (24 تیر الی21 مرداد)٣- ذی الحجه (22 مرداد الی 19 شهریور)٤- محرم (20 شهریور الی 18 مهر

مطابق ماده 8 و 13 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.